REGULAMIN

„POD ROZBRYKANYM KUCYKIEM”

REGULAMIN SZKÓŁKI JAZDY KONNEJ

 1. Zajęcia ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem. Na konkretny termin jazdy konnej można umówić się osobiście lub telefonicznie. Pierwszeństwo mają osoby wcześniej umówione (w okresie wakacyjnym – uczestnicy letnich obozów i półkolonii konnych); osoby przychodzące bez rezerwacji muszą liczyć się z możliwością nieobsłużenia w danym dniu czy o danej godzinie.
 2. Szkółka zapewnia swoim klientom: odpowiednio przygotowane konie, podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, kask), miejsce przygotowane do jazdy konnej, oraz opiekę instruktorską (nie ma możliwości jazdy bez instruktora).
 3. Każdy uczestnik jazdy powinien być ubrany w odpowiedni strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: toczek lub kask chroniący głowę (UWAGA!!! Toczek bez 3-punktowego zapięcia lub kask bez atestu, a także stary, zużyty sprzęt nie zapewnia właściwej ochrony!!!), buty na niezbyt grubej gładkiej podeszwie, spodnie chroniące nogi przed otarciami. Na miejscu istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia toczka.
 4. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej (druki są do pobrania w szkółce). Instruktor jest odpowiedzialny za osobę niepełnoletnią tylko podczas trwania zajęć!! Uczestnik jazdy konnej lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lekceważenia poleceń instruktora. Mogą to być kontuzje jeźdźca i koni, zniszczenie sprzętu jeździeckiego i wyposażenia szkółki.
 5. Uczestnicy lekcji jazdy konnej obowiązani są wykonywać polecenia instruktora, przygotować konia do jazdy (przyprowadzanie, czyszczenie, siodłanie, rozsiodłanie, odprowadzenie)w ochronnym kasku lub toczku na głowie.
 6. Jazdy konne odbywają się na ujeżdżalni lub w terenie. W wyjeździe w teren mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowanie przez instruktora. Nie ma możliwości wyjazdu w teren dla osoby korzystającej po raz pierwszy z usług szkółki (konieczna jest tzw. „jazda sprawdzająca” na ujeżdżalni). Nie ma możliwości samodzielnego wyjazdu w teren.
 7. Osoby, które w danym momencie nie uczestniczą w lekcji jazdy konnej, lecz przebywają na terenie szkółki, zobowiązane są do zachowania ciszy i spokoju, unikania gwałtownych ruchów, biegania, wydawania nagłych dźwięków, zachodzenia konia od tyłu. Za spłoszenie konia wynikające z czyjegoś niefrasobliwego zachowania można być pociągniętym do odpowiedzialności!!! Za zachowanie dzieci odpowiadają ich opiekunowie!!!
 8. Zabrania się wchodzenia do stajni, dotykania, głaskania, dokarmiania koni BEZ ZGODY pracownika szkółki. Dotyczy to również koni na wybiegach.
 9. Na terenie szkółki surowo zakazane jest spożywanie alkoholu oraz palenie papierosów szczególnie w pobliżu składu siana lub słomy oraz budynku stajni. Wolno palić jedynie w wyznaczonym do tego miejscu.
 10. Na terenie szkółki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt gdyż mogą być przyczyną spłoszenia się koni.
 11. Wejście na teren szkółki wiąże się z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN OBOZÓW oraz PÓŁKOLONII JEŹDZIECKICH

 1. Obóz w „Pod Rozbrykanym Kucykiem” jest obozem o charakterze rekreacyjno-jeździeckim.
 2. Większość zajęć odbywa się na wolnym powietrzu bez względu na pogodę. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne według organizatora nie pozwolą na przeprowadzenie zajęć o charakterze jeździeckim, będą zastępowane inną rekreacyjną formą wypoczynku (np. basen, kręgle, wycieczka edukacyjna)
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania planu dnia, uczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz wyznaczonych dyżurach.
 4. Każdy uczestnik w trakcie jazdy konnej oraz podczas innych zajęć zobowiązany jest podporządkować się poleceniom instruktora/opiekuna.
 5.  Uczestnikom obozu zabrania się:  samowolnego oddalania się z terenu gospodarstwa, obozu oraz od zespołu, bez wiedzy organizatora, posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających
 6. Na obóz nie mogą być zabierane rzeczy cenne. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione uczestnikowi obozu.
 7.  Uczestnik obozu ma prawo do: korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w gospodarstwie, wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora, zgłaszania uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą uwzględniane w miarę możliwości,uczestnik ma prawo do korzystania z własnego telefonu komórkowego w czasie wolnym od zajęć. W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktu na telefon organizatora
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje: upomnienie, niedopuszczenie do udziału w zajęciach, nagana z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych, odesłanie do domu na koszt rodziców lub opiekunów prawnych
 9. Za każdą zawinioną przez dziecko szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o dobro koni oraz sprzętu jeździeckiego.
 11. Uczestnik obozu i rodzic/opiekun prawny zapoznał się z warunkami socjalnymi, sanitarnymi i bytowymi, w pełni je akceptuje.
 12. Złożenie karty kwalifikacyjnej oraz wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH oraz PÓŁKOLONIACH JEŹDZIECKICH

 1. Każdy uczestnik powinien posiadać dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną,  która musi być dostarczona do organizatora na siedem dni przed rozpoczęciem obozu
 2. Warunki płatności:

Płatność może być dokonywana przelewem na podany rachunek w karcie kwalifikacyjnej lub w gotówce do rąk organizatora. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 20% kwoty. Całkowity koszt obozu musi być uregulowany na siedem dni przed rozpoczęciem obozu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia uczestnika obozu w przypadku braku wypełnionej karty kwalifikacyjnej lub braku zapłaty całości kwoty na siedem dni przed rozpoczęciem obozu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów, z wyjątkiem przypadku kiedy uczestnik we własnym zakresie znajdzie inną osobę na jego miejsce.

Życzymy miłego, bezpiecznego pobytu i zadowolenia.